Omer, Haim

299 __ $aOmer, Haim
200 _1 $aOmer $bHaim