Nesi, Sioux

299 __ $aNesi, Sioux
200 _1 $aNesi $bSioux