Lipovanciuc, Geta

299 __ $aLipovanciuc, Geta
200 _1 $aLipovanciuc $bGeta